ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 1165

Thông tin xe buýt

Bảng lịch xe từ Xinzhu-Hou long
Đi Xinzhu Đi Houlong
Xuất phát từ Houlong Đến đại học Dục Đạt Xuất phát từ Xinzhu Đến đại học Dục Đạt
07:00(A) 07:20(A) 06:40(A) 07:45(A)
08:00(A) 08:20(A) 07:40 08:45
09:00(A) 09:20(A) 08:40(A) 09:45(A)
10:00(A) 10:20(A) 09:40(A) 10:45(A)
11:00 11:20 11:40(A) 12:45(A)
12:00(A) 12:20(A) 12:40(A) 13:45(A)
14:00(A) 14:20(A) 14:40(A) 15:45(A)
15:00(A) 15:20(A) 15:40(A) 16:45(A)
16:00(A) 16:20(A) 16:40 17:45
17:00 17:20 18:40(A) 19:45(A)
18:10(A) 18:20(A) 19:40(A) 20:45(A)


Giải thích:
* Có A đi kèm số xe, xe có đi qua ga tàu tốc hành Miêu Lật
* Thời gian xe dừng tại khuôn viên trường có giới hạn đề nghị đến sớm trước giờ xe đến

 

Bảng lịch xe từ Zhunan đến Houlong
thứ tự Đại học Dục Đạt đến ga Zhunan Ga Zhunan đến trường Dục Đạt
1 07:05 06:10
2 07:30 06:20
3 08:35 07:30
4 09:35 08:30
5 10:35 09:30
6 11:35 10:30
7 12:35 11:30
8 14:35 13:30
9 15:35 14:30
10 16:35 15:30
11 17:35 16:30
12 18:38 17:30


※Thông tin dựa trên thông báo của trang web xe buýt Miêu Lật