ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 1092

Giới thiệu về trường Dục Đạt

Nguồn gốc:
  Trường được thành lập do tiến sĩ Vương Quảng Á và vợ ông là nữ sĩ Thái Tú Loan, Đầu năm 1991 chuyển từ Đài Bắc, Tân Trúc, Nghi Lan và những nơi khác, tháng 9 cùng năm đề xuất kế hoạch thành lập trường được đưa lên bộ giáo dục, sau đó năm 1995 đã được bộ giáo dục chấp nhận. Năm 1997 được cấp giấy phép thành lập bắt đầu công việc xây dựng.