ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 3708

Viện nhân văn và khoa học xã hội

Viện nhân văn và khoa học xã hội

   Mục tiêu giáo dục của trường : Với phương châm (đại học giảng dạy song hành thực tiễn hướng nghiệp ứng dụng) cùng sự phát triển của trường với chiến lược (gìn giữ khuôn mẫu đặc sắc, xây dựng một khuôn viên trường tốt đẹp, nuôi dưỡng nhân tài, đổi mới dịch vụ hành chính là ưu tiên hàng đầu). Đối với các môn ứng dụng ngôn ngữ, chăm sóc trẻ, thiết kế văn hóa và sáng tạo, lập kế hoạch mở các khóa học chuyên nghiệp và thực tế, tích cực nuôi dưỡng sinh viên trở thành người có tư cách đạo đức, chăm sóc xã hội, tầm nhìn toàn cầu, tài năng tư duy đổi mới. Mục đích áp dụng và phổ biến bằng ngôn ngữ kinh doanh, giáo dục mầm non và công tác xã hội, đóng góp cho các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo và phục vụ xã hội.

This is an image ● Khoa ứng dụng tiếng Nhật (hệ 4 năm)
● Khoa chăm sóc và giáo dục trẻ em
Hệ chính quy: 4 năm
Hệ tại chức : 2 năm
● Khoa chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội (hệ 4 năm/hệ 2 năm)