ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 3216

Lịch học

📅 Lịch học Quản lý thông tin 4B: 1101學期新南向國際專班-資管4B課表_越南專班_.pdf

📅 Lịch học Quản lý thông tin 4C: 1101學期新南向國際專班-資管4C課表_越南專班_.pdf

📅 Lịch học Marketing 4B: 1101學期新南向國際專班-行銷4B課表_越南專班_.pdf

📅 Lịch học Marketing 4C: 1101學期新南向國際專班-行銷4C課表_越南專班_.pdf

📅 Lịch học Nhà hàng khách sạn 4B: 1101學期新南向國際專班-餐旅系4B課表_越南專班_.pdf

📅 Lịch học Nhà hàng khách sạn 4C:  1101學期新南向國際專班-餐旅系4C課表_越南專班_.pdf

📅 Lịch học Nhà hàng khách sạn 5C:  1101學期新南向國際專班-餐旅5C課表_越南專班_.pdf