ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT

瀏覽人次: 970

Thông tin liên lạc

Văn phòng đại diện Tân hướng Nam

Người liên lạc Số điện thoại liên lạc

Chủ nhiệm: Thư ký trưởng Long Thanh Dũng

1000

Chủ nhiệm điều hành: Trưởng phòng học vụ Hồ Anh Lân

2000

Thư ký điều hành: Trưởng phòng quốc tế Trần Khang Dân

8900